Shields v. Bobby Murray Chevrolet, 301 N.C. 107 (1980)

Aug. 15, 1980 · Supreme Court of North Carolina · No. 106
301 N.C. 107

SHIELDS v. BOBBY MURRAY CHEVROLET

No. 106

Reported: 300 NC 366

Petition by plaintiff to rehear denied 15 August 1980.